IT服务提供商

网址:
分割行业
市:
国家: 俄国
系统 供应商 核心数 最大Rmax(GFlop / s) 峰值(GFlop / s)
集群平台3000 BL460c Gen8,英特尔至强E5-2680v2 10C 2.8GHz,10G以太网 2014 13,180 189,291 295,232
集群平台3000 BL460c Gen8,至强E5-2660 8C 2.200GHz,千兆位以太网 2012 18,032 160,882.8 317,363
清单 最高等级 系统篇
2015/06 413 1
2014/11 336 2
2014/06 379 1
2013/11 278 1
2013/06 218 1
2012/11 155 1