Tianhe-2A-TH-IVB-FEP群集,英特尔至强E5-2692v2 12C 2.2GHz,TH Express-2,Matrix-2000

现场: 广州国家超级计算机中心
制造商: 无损检测
核心数: 4,981,760
记忆: 2,277,376 GB
处理器: 英特尔至强E5-2692v2 12C 2.2GHz
互连: TH Express-2
性能
Linpack性能(Rmax) 61,444.5 TFlop /秒
理论峰(峰值) 100,679 TFlop /秒
最大值 9,773,000
能量消耗
功率: 18,482.00千瓦 (已提交)
功率测量等级: 1
软件
操作系统: 麒麟Linux
编译器: 集成电路
数学库: 英特尔MKL-11.0.0
MPI: 具有定制GLEX通道的MPICH2
清单 系统 供应商 总核心 Rmax(TFlops) 说话(TFlops) 功率(千瓦)
11/2020 6 TH-IVB-FEP群集,英特尔至强E5-2692v2 12C 2.2GHz,TH Express-2,Matrix-2000 无损检测 4,981,760 61,444.5 100,678.7 18,482.00
06/2020 5 TH-IVB-FEP群集,英特尔至强E5-2692v2 12C 2.2GHz,TH Express-2,Matrix-2000 无损检测 4,981,760 61,444.5 100,678.7 18,482.00
11/2019 4 TH-IVB-FEP群集,英特尔至强E5-2692v2 12C 2.2GHz,TH Express-2,Matrix-2000 无损检测 4,981,760 61,444.5 100,678.7 18,482.00
06/2019 4 TH-IVB-FEP群集,英特尔至强E5-2692v2 12C 2.2GHz,TH Express-2,Matrix-2000 无损检测 4,981,760 61,444.5 100,678.7 18,482.00
11/2018 4 TH-IVB-FEP群集,英特尔至强E5-2692v2 12C 2.2GHz,TH Express-2,Matrix-2000 无损检测 4,981,760 61,444.5 100,678.7 18,482.00
06/2018 4 TH-IVB-FEP群集,英特尔至强E5-2692v2 12C 2.2GHz,TH Express-2,Matrix-2000 无损检测 4,981,760 61,444.5 100,678.7 18,482.00
11/2017 2 TH-IVB-FEP群集,英特尔至强E5-2692 12C 2.200GHz,TH Express-2,英特尔至强融核31S1P 无损检测 3,120,000 33,862.7 54,902.4 17,808.00
06/2017 2 TH-IVB-FEP群集,英特尔至强E5-2692 12C 2.200GHz,TH Express-2,英特尔至强融核31S1P 无损检测 3,120,000 33,862.7 54,902.4 17,808.00
11/2016 2 TH-IVB-FEP群集,英特尔至强E5-2692 12C 2.200GHz,TH Express-2,英特尔至强融核31S1P 无损检测 3,120,000 33,862.7 54,902.4 17,808.00
06/2016 2 TH-IVB-FEP群集,英特尔至强E5-2692 12C 2.200GHz,TH Express-2,英特尔至强融核31S1P 无损检测 3,120,000 33,862.7 54,902.4 17,808.00
11/2015 1 TH-IVB-FEP群集,英特尔至强E5-2692 12C 2.200GHz,TH Express-2,英特尔至强融核31S1P 无损检测 3,120,000 33,862.7 54,902.4 17,808.00
06/2015 1 TH-IVB-FEP群集,英特尔至强E5-2692 12C 2.200GHz,TH Express-2,英特尔至强融核31S1P 无损检测 3,120,000 33,862.7 54,902.4 17,808.00
11/2014 1 TH-IVB-FEP群集,英特尔至强E5-2692 12C 2.200GHz,TH Express-2,英特尔至强融核31S1P 无损检测 3,120,000 33,862.7 54,902.4 17,808.00
06/2014 1 TH-IVB-FEP群集,英特尔至强E5-2692 12C 2.200GHz,TH Express-2,英特尔至强融核31S1P 无损检测 3,120,000 33,862.7 54,902.4 17,808.00
11/2013 1 TH-IVB-FEP群集,英特尔至强E5-2692 12C 2.200GHz,TH Express-2,英特尔至强融核31S1P 无损检测 3,120,000 33,862.7 54,902.4 17,808.00
06/2013 1 TH-IVB-FEP群集,英特尔至强E5-2692 12C 2.200GHz,TH Express-2,英特尔至强融核31S1P 无损检测 3,120,000 33,862.7 54,902.4 17,808.00