Cray XC50,Xeon Platinum 8160 24C 2.1GHz,Aries互连

现场: 日本气象厅
制造商: Cray Inc./日立
核心数: 135,792
记忆: 0 GB
处理器: 至强铂金8160 24C 2.1GHz
互连: 白羊座互连
性能
Linpack性能(Rmax) 5,730.5 TFlop /秒
理论峰(峰值) 9,125.22 TFlop /秒
最大值 5,667,840
能量消耗
功率: 1,353.95千瓦 (已提交)
软件
操作系统: Cray Linux环境
清单 系统 供应商 总核心 Rmax(TFlops) 说话(TFlops) 功率(千瓦)
11/2020 49 Cray XC50,Xeon Platinum 8160 24C 2.1GHz,Aries互连 Cray Inc./日立 135,792 5,730.5 9,125.2 1,353.95
06/2020 41 Cray XC50,Xeon Platinum 8160 24C 2.1GHz,Aries互连 Cray Inc./日立 135,792 5,730.5 9,125.2 1,353.95
11/2019 33 Cray XC50,Xeon Platinum 8160 24C 2.1GHz,Aries互连 Cray Inc./日立 135,792 5,730.5 9,125.2 1,353.95
06/2019 32 Cray XC50,Xeon Platinum 8160 24C 2.1GHz,Aries互连 Cray Inc./日立 135,792 5,730.5 9,125.2 1,353.95
11/2018 28 Cray XC50,Xeon Platinum 8160 24C 2.1GHz,Aries互连 Cray Inc./日立 135,792 5,730.5 9,125.2 1,353.95
06/2018 25 Cray XC50,Xeon Platinum 8160 24C 2.1GHz,Aries互连 Cray Inc./日立 135,792 5,730.5 9,125.2 1,353.95