TaiYi GPU-ThinkSystem SD530,Xeon金牌6140 18C 2.3GHz,NVIDIA Tesla V100,Infiniband EDR

现场: 南方科技大学
制造商: 联想
核心数: 29,400
记忆: 55,296 GB
处理器: Xeon金牌6140 18C 2.3GHz
互连: Infiniband EDR
性能
Linpack性能(Rmax) 1,498.32 TFlop /秒
理论峰(峰值) 2,412.54 TFlop /秒
最大值 1,697,088
软件
操作系统: 的Linux
清单 系统 供应商 总核心 Rmax(TFlops) 说话(TFlops) 功率(千瓦)
11/2020 453 ThinkSystem SD530,Xeon金牌6140 18C 2.3GHz,NVIDIA Tesla V100,Infiniband EDR 联想 29,400 1,498.3 2,412.5
06/2020 417 ThinkSystem SD530,Xeon金牌6140 18C 2.3GHz,NVIDIA Tesla V100,Infiniband EDR 联想 29,400 1,498.3 2,412.5
11/2019 369 ThinkSystem SD530,Xeon金牌6140 18C 2.3GHz,NVIDIA Tesla V100,Infiniband EDR 联想 29,400 1,498.3 2,412.5
06/2019 276 ThinkSystem SD530,Xeon金牌6140 18C 2.3GHz,NVIDIA Tesla V100,Infiniband EDR 联想 29,400 1,498.3 2,412.5
11/2018 208 ThinkSystem SD530,Xeon金牌6140 18C 2.3GHz,NVIDIA Tesla V100,Infiniband EDR 联想 29,400 1,498.3 2,412.5