Jade2-Nvidia DGX1-MaxQ,至强E5-2698v4 20C 2.2GHz,NVIDIA Tesla V100 SXM2,Mellanox HDR Infiniband

现场: 牛津大学
制造商: 阿托斯
核心数: 42,840
记忆: 48,384 GB
处理器: 至强E5-2698v4 20C 2.2GHz
互连: Mellanox HDR Infiniband
性能
Linpack性能(Rmax) 1,473 TFlop /秒
理论峰(峰值) 3,931.2 TFlop /秒
最大值 1,448,448
能量消耗
功率: 森林舞会狮子机3.00千瓦 (已提交)
功率测量等级: 1
软件
操作系统: 的Linux
编译器: 英特尔
数学库: MKL
MPI: 英特尔MPI
清单 系统 供应商 总核心 Rmax(TFlops) 说话(TFlops) 功率(千瓦)
森林舞会狮子机/2020 456 Nvidia DGX1-MaxQ,至强E5-2698v4 20C 2.2GHz,NVIDIA Tesla V100 SXM2,Mellanox HDR Infiniband 阿托斯 42,840 1,473.0 3,931.2 森林舞会狮子机3.00