Abacus 2.0-Lenovo NeXtScale nx360M5,至强E5-2680v3 12C 2.5GHz,Infiniband FDR,NVIDIA Tesla K40

现场: 南丹麦大学
制造商: 联想
核心数: 17,928
记忆: 42,048 GB
处理器: 至强E5-2680v3 12C 2.5GHz
互连: Infiniband FDR
性能
Linpack性能(Rmax) 462.355 TFlop /秒
理论峰(峰值) 836.64 TFlop /秒
最大值 1,797,120
能量消耗
功率: 187.45千瓦 (已提交)
软件
操作系统: 的Linux
清单 系统 供应商 总核心 Rmax(TFlops) 说话(TFlops) 功率(千瓦)
06/2017 460 联想NeXtScale nx360M5,至强E5-2680v3 12C 2.5GHz,Infiniband FDR,NVIDIA Tesla K40 联想 17,928 462.4 836.6 187.45
11/2016 356 联想NeXtScale nx360M5,至强E5-2680v3 12C 2.5GHz,Infiniband FDR,NVIDIA Tesla K40 联想 17,928 462.4 836.6 187.45
06/2016 259 联想NeXtScale nx360M5,至强E5-2680v3 12C 2.5GHz,Infiniband FDR,NVIDIA Tesla K40 联想 17,928 462.4 836.6 187.45
11/2015 267 联想NeXtScale nx360M5,至强E5-2680v3 12C 2.5GHz,Infiniband FDR,NVIDIA Tesla K40 联想 11,568 363.1 582.2 187.45
06/2015 243 联想NeXtScale nx360M5,至强E5-2680v3 12C 2.5GHz,Infiniband FDR 联想 9,360 288.9 374.4 200.00